Trafikföreskrifter

Inom Brf Nattvakten gäller gångfartsområde enligt Vägtrafikförordningen.

Detta innebär att fordon får framföras i max 8 km/h och parkeringsförbud råder inom hela bostadsområdet. Som parkering enligt Vägtrafikförordningen avses ”uppställning av fordon med eller utan förare, dock ej uppställning för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods”. Parkering är inte heller tillåten för hantverkare som utför arbete åt boende i området.

Undantag från parkeringsförbud gäller:

  1. Observera att inom föreningens område är parkering inte tillåten, undantaget är arbetsfordon för entreprenör som utför arbete för föreningens räkning.
  2. För parkering av fordon som används i väghållningsarbete inom området, av polis i tjänsteutövning eller av brandkår vid räddningstjänst samt i de fall i övrigt som anges i Vägtrafikförordningen.

 

Tillfällig parkering för i- och urlastning av tunga varor till lägenheterna samt för att hjälpa rörelsehindrade är tillåten. Likaså är det tillåtet att köra in för lastning vid ut- eller inflyttning. Tänk på att bilen snabbt ska kunna flyttas om utryckningsfordon måste komma fram. Tänk på att om bilen står parkerad utan att det pågår någon aktivitet vid den i mer än 5 minuter så kan du erhålla en parkeringsbot, detta enligt utslag i Högsta Domstolen.