Bygga om & renovera

Styrelsen ska godkänna all ombyggnad inomhus och utomhus 

Om du vill göra förändringar i din lägenhet, på fasaden eller uteplatsen måste du anmäla detta i god tid till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna (se stadgarna 13 §, avsnitt 2).

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart och det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. För att undvika missförstånd, och att du inte ska behöva riva eller återställa något du byggt, kom ihåg att alltid anmäla ombyggnad i god tid.

Innan du börjar bygga/renovera

Innan du börjar bygga måste du skicka in lämna in en ansökan till styrelsen tillsammans med ett ritning, information om utförare, ev. certifikat samt samtliga berörda grannars skriftliga godkännande (höger, vänster, ovanför och nedanför). Fyll i och skicka in (maila gärna) blanketten Tillstånd för ombyggnad/renovering inomhus och utomhus som du hittar här nedan.

Inomhus

Normalt underhåll som målning och tapetsering eller att byta golv kan du göra utan att meddela styrelsen. Om du har för avsikt att förändra planlösningen, ta bort eller flytta en vägg, flytta spis eller annan utrustning i kök eller ändra i badrum så skall en anmälan alltid göras till styrelsen för prövning innan arbetet påbörjas.

Vid renovering av golvet i badrum måste golvbrunnen flyttas. Det är en kostnad som föreningen står för upp till en viss summa och endast en gång. Den totala summan för flytt av golvbrunn som föreningen godkänner är max 15.000 kr inkl moms totalt. Flyttar du en golvbrunn godkänns endast faktura på max 10.000 kr inkl moms. Flyttar du två eller flera  golvbrunnar godkänns fakturor för max 15.000 inkl moms totalt.

Fakturan skall ställas till
Brf Nattvakten
c/o Förvaltnings AB Teoge
Box 19065
167 19  BROMMA

Du måste själv se till att er entreprenör har nödvändiga certifieringar för våtrumsjobb. Skulle något gå galet så är det ni och i slutändan er enterprenör via sitt försäkringsbolag som blir ersättningsskyldig för skador.

Utomhus 

Om du vill ändra eller bygga något på uteplatsen/utanför din lägenhet behöver du styrelsens och dina närmaste grannars tillstånd. De uteplatser som finns i anslutning till lägenheter i markplan tillhör föreningen, som äger marken. Bostadsrättsinnehavaren disponerar ytan och har skötselansvar, men det är inte din privata tomt. Föreningen står för grundläggande underhåll av staket och anlitar ett företag för trädgårdsskötsel. Du kan ansöka om och då själv bekosta t.ex. nytt staket (under förutsättning att det sitter fast i ett trädäck, se nedan) vid din lägenhet men vid ev. tvist gäller alltid att bostadsrättsföreningen som markägare har rätt att ställa krav på vad som byggs eller planteras och bostadsrättshavaren måste följa de regler bostadsrättsföreningen satt upp. 

Trädäck på entrésidan

Vid bygge av trädäck på entrésidan får däcket inte gå längre från husets yttervägg än till inre vägg på trädgårdsförråd (gäller de fyrarumslägenheter som finns på gård 1 till 4), eller till den yttre förrådsväggen (gäller övriga marklägenheter).

Trädäck på baksidan

Vid bygge av trädäck på baksidan så begränsas detta till 2,1 meter från yttervägg (på gård 6 gäller trädgårdsförrådens yttre vägg). Det är inte tillåtet att sätta upp staket annat än på trädäck.

Vilken gård bor jag vid?

Regler för byggnation hänvisar till indelning i gårdar som gjordes för länge sedan. Arbete pågår med att förtydliga vad som gäller var och vilka adresser för berörs av vilka regler.

Varför har min granne fått bygga men inte jag?

I extrema undantagsfall godkänns ändringar utöver de begränsningar som beskrivs ovan om det du vill bygga inte inverkar menligt på föreningens ansvar för tillsyn och underhåll, eller innebär en nackdel för grannar. Det kan  en anledning till att en granne tidigare byggt något som du inte kan bygga nu. Det kan också bero på:

 • Grannarna byggde innan bostadsrättsföreningen Nattvakten bildades
 • De dåvarane grannarna godkände bygget
 • Den dåvarande styrelsen godkände bygget
 • Det är ett fuskbygge, grannarna ansökte aldrig om lov och ingen anmälde fuskbygget till styrelsen

Varför gdkänner styrelsen inte min ansökan?

Det kan finns flera anledningar till bostadsrättsföreningens styrelse inte kan godkänna ett bygge nu, till exempel:

 • Sollentuna kommun har regeler för Bygglovsbefriad altan för småhus
  som bland annat innebär att det måste vara 4,5 meter till kommunens
  mark (exempelvis gatan Landsvägen). Styrelsen kan inte godkänna en
  ombyggnad eller utbyggnad som strider mot kommunens regler.
 • Din ombyggnad uppfyller inte ett eller flera av de krav som Brf Nattvakten
  ställer på ombyggnad av uteplats läs mer här
 • Någon av dina grannar godkänner inte din ombyggnad

Vad är väsentliga förändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden