Hoppa till innehåll

BRF Nattvakten i Sollentuna

Nyhetsbrev november 2022

Föreningen idag och i framtiden

Nu har vi välkomnat hösten och tillsammans har vi gjort BRF Nattvakten till ett otroligt
trivsamt område. Mycket tack vare alla er som var med på höstens städdag, vilket gäng vi
blev!

Ni är otroliga!

Under städdagen var många av er nyfikna och ville veta hur det går för föreningen under
dessa tider, om det kommer avgiftshöjningar eller vad vi så långt har hunnit göra. Det gläder
oss att så många medlemmar är intresserade och nyfikna.

Här kommer lite information om vad styrelsen jobbat med senaste mandatperioden. Vi känner alla det i plånboken, att allt blivit dyrare.

Styrelsen har lagt väldigt många timmar på att se över vår ekonomi och strävar efter att minska föreningens kostnader. Vi har konkurrensutsatt två av våra största leverantörer.

 • 1. Första resultat av att vi har konkurrensutsatt, är att vi har sagt upp avtalet med vår nuvarande förvaltare Teoge och tecknat ett billigare avtal med SBC som gäller från 1 januari 2023. Specifik SBC information kommer att skickas separat.
 • 2. Andra resultat av att vi har konkurrensutsatt, är att Habitek kommer sköta vinterunderhållet för sista gången nu under vinter och fram till sista mars 2023. Från 1 april har vi tecknat ett billigare avtal med Tingvalla som kommer ta över skötseln av vår utemiljö. Tingvalla är samma leverantör som redan idag arbetar i området men för samfälligheten, utanför garaget.
 • 3. Styrelsen har haft flera möten med vår långivare Swedbank om föreningens lån och vi övervakar löpande räntorna. 
 • 4. Styrelsen har haft budgetmöten med vår ekonomiska förvaltare och vi kan, mycket tack vara tidigare styrelsers bra ekonomiska styrning, konstatera att föreningen har en mycket god ekonomi. Föreningen kan klara av en räntehöjning på våra lån på upp till 5% i 12 månader. Detta utan att vi behöver höja avgiften för bostadsrätterna. Detta kan dock förändras om de ekonomiska förutsättningarna i vår omvärld förändras.

Styrelsen har undersökt förutsättningar för att installera solceller på våra tak. P.g.a. den tekniska lösning som vi idag har, skulle det innebära ett stort arbete och kostnad som styrelsen just nu inte anser att vi kan investera i. Förutsättningarna för garagehuset är dess bättre och där har vi tagit in en offert. Solceller på garagebyggnaden skulle ge el till denna huskropp och utomhusbelysning.

Vinter på gång

Nu när det blir mörkare utomhus på kvällarna och elpriser som skenar i väg, kan det kännas
bra och naturligt att tända ljus. Levande ljus är mysigt och ger lite värme men kan också
skapa stor skada om de välter eller är på fel ställe.

I värsta fall leder brand och rök till personskador. Lämna inte brinnande ljus i rummet om ni inte själva vistas där.
Enligt stadgarna §13 punkt 1n är bostadsrättshavaren skyldig att ha en brandvarnare. Har ni
ingen brandvarnare, snälla investera i det!

Det är en liten kostnad som har räddat många människoliv. Ni som har brandvarnare får tummen upp men glöm inte att kontrollera
batterierna och testa brandvarnaren en gång per år, förslagsvis runt jul som en julklapp till er
själva

Matning av fåglar lockar råttor på våren

Visst finns det en förtjusning att mata fåglar, men gör det inte i föreningens utemiljö. När
snön smälter så kommer råttorna att tacka dig för buffén som kommer fram på våren och
riskerar att orsaka skada på föreningens fastigheter och mark. Att ta bort skadedjur och
åtgärda skador på föreningens fastigheter är en onödig utgift.

Miljörummet

Vi har fått återkoppling från SEOM som hämtar vårt avfall att det kastas fel avfall i fel kärl.
Detta innebär ett merarbete för SEOM och en merkostnad för vår förening. Om alla hjälps åt
att kasta rätt avfall i rätt kärl så undviker vi onödiga kostnader.

Styrelsen önskar er alla en skön senhöst, ta hand om varandra

Katarina, Jim, Gabrielle, Nico, Alexander, Laxmana och Anita

Photo: Marit Solblad

The association today and in the future

Now we have welcomed autumn and together we have made the BRF Nattvakten an incredibly pleasant area. Many thanks to all of you who participated in the autumn cleaning day, what a group we became! You guys are incredible!

During the cleaning day, many of you were curious and wanted to know how the association is doing during these times, if there will be fee increases or what we have managed to do so far. We are pleased that so many members are interested and curious ????.

Here are some informations about what the board worked on during the last mandate period.

We all feel it in our wallets, that everything has become more expensive. The board has spent many hours reviewing our finances and strives to reduce the association’s costs. We have exposed two of our largest suppliers to competition.

 

  1. The first result of being exposed to competition is that we have terminated the agreement with our current administrator Teoge and signed a comparatively cheaper agreement with SBC that will be valid from January 1, 2023. Specific information about SBC will be sent separately.

 2. Another result is that Habitek will take care of  the winter maintenance for the last time this winter and until the end of March 2023. From April 1, we have signed a cheaper agreement with Tingvalla, who will take care of our outdoor environment. Tingvalla is the same supplier that is already working in this area today but for the community and outside the garage.

3. The board has had several meetings with our lender Swedbank about the association’s loan and we continuously monitor the interest rates.

4. The board has had budget meetings with our financial manager and we are very much thankful to the previous board members for the good financial management that the association has a very good economy. The association can cope with an interest rate increase on our loans of up to 5% for 12 months. This without us having to raise the fee for the condominiums. However, this may change if the economic conditions in our surrounding world change.

5. The board has investigated the scenarios for installing solar cells on our roofs. Due to the technical solution that we have today, it would mean a lot of work and cost that the board does not currently consider to invest in it. The conditions for the garage are much better and we have received a quote for that. Solar cells on the garage building would provide electricity for the building and outdoor lighting.

Autumn and winter underway

Now it’s getting darker outside in the evenings and electricity prices are skyrocketing, it can feel good and natural to light a candle. Candles are cozy and provide some warmth but can also cause a lot of damage if they fall over or are in the wrong place. In the worst case, fire and smoke lead to personal injuries. Do not leave candles burning unattended in the room.

According to the statutes §13 point 1n, the tenant is obliged to have a fire alarm. If you don’t have a smoke alarm, please fix it! It is a small cost that has saved many lives. Those of you who have smoke detectors get the thumbs up, but don’t forget to check the batteries and test the smoke detector once a year, preferably around Christmas as a Christmas present for yourselves ????.

Bird feeding attracts rats in the spring

Of course there is a delight in feeding birds, but don’t do it in the association’s premises. When the snow melts, the rats will thank you for the buffet that arrives in the spring and risk causing damage to the association’s properties and land. Removing pests and repairing damage to the association’s properties is an unnecessary expense.

The Garbage room

We have received feedback from SEOM, which collects our waste, that the wrong waste is thrown in the wrong container. This means more work for SEOM and an additional cost for our association. If everyone helps to throw the right waste in the right bin, we can avoid unnecessary costs.

The board wishes you all a nice late autumn, take care of each other

Katarina, Jim, Gabrielle, Nico, Alexander, Laxmana och Anita

Varmt välkommen till Tuna - Festlokal

Vad roligt att ni är intresserade av att hyra Tuna.

Detta är en lokal som är till för alla att njuta av, och det är viktigt att alla visar hänsyn och respekt mot varandra och lokalen. Genom att följa dessa enkla regler kan vi alla få en trevlig och minnesvärd stund i Tunan. Tänk på att vi är gäster i den här lokalen, och låt oss alla visa vårt ansvar genom att hålla den ren och välmående. Låt oss skapa en plats där vi kan samlas, skratta och ha roligt tillsammans, utan att behöva oroa oss för djur, smuts eller störningar. Så låt oss alla göra vårt bästa för att hålla Tunan en trevlig och välkomnande lokal för alla!

För kalas, fester eller TV/film-kväll

Vi vill påminna er om att den person som bokar måste vara över 18 år och ha giltig hemförsäkring. Hyran är 65kr/timme. Bokning minst 2 timmar, lokalen/golvet måste städas efter användning. 

Utrustning i Tunan:

 • TV 58 tum.
 • Stereo/hemmabioanläggning med BluRay/DVD-spelare.
 • Karaoke utrustning
 • Projektor för filmvisning, presentationer mm.
  (Om ni vill använda filmprojektorn så måste det meddelas minst 1 vecka innan så vi kan montera upp den.)
 • Wifi i hela lokalen.
 • Internetuppkoppling 100/100 Mbit/s ger möjlighet till sk. LAN-kvällar. (1000/1000 från och med April 2024)
 
 • Köket innehåller:
 • Kombinerat kylskåp med frys
 • Diskmaskin
 • Kaffebryggare (automatisk)
 • Porslin för 50 personer.
 • Bestick 
 • Koppar och glas 
 • Skålar och serveringsporslin  
 • Spis & Ugn
 • Några kastruller 

Kaffebryggaren är automatisk

Kaffebryggaren är själv påfyllande av vatten, så fyll inte på vatten själv.

Vi vill också påminna om att det får vara max 50 personer i lokalen samtidigt. Vi hoppas att ni kommer att ha en fantastisk kväll hos oss och att ni får mycket glädje av vår lokal.

Innan du släcker lamporna

Det är viktigt att du säkerställer att du har tömt diskmaskinen och diskat använt porslin, glas och bestick innan du lämnar tillbaka nyckeln till Tuna. Se även till att kyl/frys är tomt och att alla sopor har slängts. Var noga med att ta bort tejp och annat som kan ha använts för att fästa dukar på borden. Det är även viktigt att du städar lokalen, köket och toaletterna ordentligt efter dig, dammsuger och torkar golven samt torkar rent borden. Glöm inte att även städa utanför lokalen vid entrén, såsom att ta hand om fimpar. Kom ihåg att alltid släcka alla lampor i lokalen när du är klar. Nyckeln ska återlämnas senast vid sluttiden av din bokning. Alla bord och stolar ska placeras tillbaka i förrådet efter uthyrningen. 

SBC tar över förvalttningen från 2023-01-01

Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKMAN

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.