Hoppa till innehåll

BRF Nattvakten i Sollentuna

Nyhetsbrev augusti 2022

Äntligen dags för höstens färgsprakande trivsel- och städdag, boka söndagen 16 oktober kl. 10:00 till 12.00!

Äntligen dags för höstens färgsprakande trivsel- och städdag, boka söndagen 16 oktober kl. 10:00 till 12:00!

Snart kommer den underbara hösten med sina svala och vackra nätter med en explosion av färger…. men innan vi lindar in oss i filtar och prövar nya recept på varm choklad är det dags för vår förenings trivsel- och städdag. Dagen finns till av flera skäl, inte minst för att du o jag ska få träffa varandra och styrelsen – men också för att välkomna nya till området. Det är också en perfekt dag att hjälpas åt att snygga till i området och göra det så där härligt höst-fint! För de som vill kommer det finnas en lista med förslag på aktiviteter. Vi har alla redskap som behövs, det finns t.o.m. krattor och sopborstar till barnen!

Vid samma tillfälle erbjuder vi också den stora lyxen att få slänga sina grovsopor i stora containrar! Det är viktigt att vi bara slänger sopor under containrarnas öppettider och undviker att slänga t.e.x. miljöfarligt avfall, mediciner m.m. Annars får någon oskyldig stackare ta hand om allt, och det är ju inte meningen…På plats under öppettiderna finns en trevlig styrelsemedlem som hjälper dig att sortera rätt! Containern har öppet under städdagen från kl. 09:30 och stänger kl. 14:00.

KAFFE – KORV – SAFT
Finns det något bättre än att hänga med styrelsen och sina grannar i solen och dricka kaffe och äta bulle? Finns från 11:30 utanför Tuna. Gratis för dig som medlem… ????

Du, vi ses väl där?

Paketleveranser

Framtiden är digital och det medför bland annat att allt fler paket levereras hem. Det kan vi redan idag se på ökat antalet bud som kör in i området och skapar en osäker miljö för våra barn. Denna utveckling går inte att stoppas. Styrelsen har därför beslutat och beställt paketboxar från PostNord som kommer ställas upp utanför miljörummet dit ni kan beställa era paket. 

Varför just utanför miljörummet? Alla slänger vi sopor och då kan du hämta ditt paket samtidigt och eventuellt slänga emballaget direkt.  

För att detta ska fungera så hoppas vi att så många som möjligt väljer boxleveranser i stället för leveranser till dörren. Om vi alla hjälps åt med detta så kommer vi få en säkrare miljö för våra barn i området och mindre belastning på våra gångvägar.

Göra om, bygga till eller ändra

Kom ihåg att om du ska göra om, bygga till eller ändra så ska en ansökan skickas till styrelsen. Har inte en ansökan skickats in och det senare upptäcks, riskerar man få återställa det man gjort. För att undvika onödiga kostnader för dig som boenden, kom ihåg att ansöka innan eller fråga styrelsen innan arbetet påbörjas. Mer information och blanketter finns på vår hemsida.

Skötsel av utemiljö i direkt anknytning till en lägenhet

Det som växer, planteras eller byggs innanför staketen i direkt anknytning till lägenheten är, enligt stadgarna §13 punkt 2, den boendes ansvar. Har du ett träd, ansvarar du för beskärning av den. Vill du ta ned trädet som är innanför ditt staket behövs dock ett stämmobeslut.

Vi kommer under hösten/vintern kartlägga vår utemiljö och lägga en plan för hur vårt område skall se ut i framtiden. Det kan innebära att viss växtlighet kommer förändras. Detta kommer göras i samråd med en landskapsarkitekt. Vårt mål är att man skall känna igen sig i området, att besökande känner sig välkomna och att det finns en röd tråd i Brf Nattvaktens område.

Påminnelse

Styrelsen har under sommaren genomfört fler rounderingar i området och vi måste tyvärr påminna om att:

 1. Vi parkerar inte i området, gäller även motorcyklar (det finns parkeringsrum i garaget, kontakta Parking Partners). Parkerade fordon hindrar utryckningsfordon att komma fram och kan innebära fara för liv och hälsa. Av- och pålastning är tillåtet.
 2. Vi ställer inte sopor/avfall utanför våra lägenheter, varken på fram- eller baksida. Sopor/avfall drar till sig skadedjur som råttor och fåglar. De är svåra att bli av med och innebär en merkostnad för vår förening.
 3. Vi behöver alla skärpa oss och ta hand om miljörummet. Vi viker ihop kartonger och kastar rätt avfall i rätt kärl. Vi läser informationen bakom kärlen om vad som hör hemma i just detta kärl. Miljöfarligt avfall har vi själva ansvaret för att frakta till närmsta återvinningsstation. Extrastädning i miljörummet kostar ca 6000 kr.
 4. Vi tycker alla om våra husdjur men för att minska risken för att din katt/katter smiter in till dina grannar, använder sandlådor och husgavlar som toalett eller sover skönt på grannens utomhusdynor, uppmanar vi alla kattägare att använda koppel utomhus. Sanering är en onödig kostnad för föreningen, t.ex. kostar byte av sand ca 6000 kr.  Här kan du läsa om dina skyldigheter som katt- och/eller hundägare.

Tillsammans ser vi till at vårt område är ett trevligt och rent ställe att bo ????

Vi ses i området!

Finally, it’s time for Autumn’s colorful well-being and cleaning day, book on Sunday, 16TH October at 10:00 AM to 12:00 PM!

Soon the wonderful autumn will come with its cool and beautiful nights with an explosion of colors…. but before we wrap ourselves in blankets and try new recipes for hot chocolate, it’s time for our association’s well-being and cleaning day. The day exists for several reasons, not only so that you and I can meet each other including  the board – but also to welcome new people who has recently moved to the area. It’s also a perfect day for helping to freshen up the area and make it lovely autumn! For those who want to join us there will be a list of suggested activities. We have all the tools needed for cleaning the area, there are even rakes and brooms for the children!

At the same time, we also offer great luxury to dispose your bulky waste in large containers! It is important that we only throw away rubbish during the container’s opening hours and avoid throwing away e.g. environmentally hazardous waste, medicines, etc. Otherwise, some innocent poor person will have to take care of everything, and that’s not the aim… There will be a board member available on site during opening hours who will help you sort things correctly! The container is open during the cleaning day from 09:30 AM and closes at 14:00 PM.

SAUSAGE – JUICE – COFFEE

Is there anything better than hanging out with the board members and your neighbors in the sun and drinking coffee and eating buns? Available from 11:30 outside Tuna. Free for you as a member… ????

Hope to see you there?

Package deliveries

The future is digital which means more and more packages including almost everything are delivered to our homes. We have already seen an increased number of couriers who drive into the area and create an unsafe environment for our children. This increment cannot be stopped. The board has therefore decided and ordered parcel boxes from PostNord which will be set up outside the environmental room where you can order your parcels.

Why just outside the environment room? We all throw away rubbish and then we can pick up our package at the same time and possibly throw away the packaging straight away.

In order for this to work, we hope that many of us will choose box/package deliveries instead of deliveries to the door. If we all help with this, we will have a safer environment for our children in the area and less strain on our footpaths.

Renovation, add or changes

Remember that if you are going to renovate, add something or change something in your apartment, an application must be sent to the board before doing that. If an application has not been sent and  if it is discovered later, thers is risk that you have to undo what you have done by yourself at your own cost. To avoid unnecessary costs for you as a resident, remember to apply before or ask the board before the work begins. More information and forms are available on our website.

Care of the outdoor environment in direct connection to an apartment

What you grow, plant or is built inside the fence in direct connection to the apartment is resident’s responsibility, according to the statutes §13 point 2. If you have a tree, you are responsible for pruning it. However, if you want to chop it down which is inside your fence, a general meeting decision is required.

During the autumn/winter, we will map our outdoor environment and make a plan for how our area will look in the future. This may mean that certain vegetation will change. This will be done in consultation with a landscape architect. Our goal is for people to recognize themselves in the area, for visitors to feel welcome and to have a common thread in the Brf Nattvakten’s area.

Reminder

During the summer, the board has carried out several rounds in the area and unfortunately we have to remind that:

1. We do not park in our premises, this applies to motorcycles also (there are parking spaces available in the garage, contact Parking Partners). Your parked vehicles can prevent emergency vehicles from arriving in time which may results to a danger for life and health. Loading and unloading is permitted.

2. We do not place garbage/waste outside our apartments, neither at the front nor at the back. Rubbish/garbage attracts pests such as rats and birds. They are difficult to get rid of and results to an additional cost for our association.

3. We all need to step up and take care of the environmental space. We fold cardboard boxes and throw  it at the right waste bin. We read the information behind the bin about what belongs to particular bin. We are responsible for transporting environmentally hazardous waste to the nearest recycling station. Extra cleaning in the environment room costs about SEK 6,000.

4. We all love our pets but to reduce the risk of your cat(s) sneaking into your neighbors, risk of using the children’s litter boxes and use of house gables as a toilet or to avoid your cat sleeping soundly on the neighbor’s outdoor cushions, we highly encourage all cat owners to use a leash outside your house. Sanitation is an unnecessary cost for the association for e.g. replacement of sand costs about SEK 6,000. Here you can read about your obligations as a cat and/or dog owner.

Together we make sure that our area is a nice and clean place to live ????

See you aound the area. 

Varmt välkommen till Tuna - Festlokal

Vad roligt att ni är intresserade av att hyra Tuna.

Detta är en lokal som är till för alla att njuta av, och det är viktigt att alla visar hänsyn och respekt mot varandra och lokalen. Genom att följa dessa enkla regler kan vi alla få en trevlig och minnesvärd stund i Tunan. Tänk på att vi är gäster i den här lokalen, och låt oss alla visa vårt ansvar genom att hålla den ren och välmående. Låt oss skapa en plats där vi kan samlas, skratta och ha roligt tillsammans, utan att behöva oroa oss för djur, smuts eller störningar. Så låt oss alla göra vårt bästa för att hålla Tunan en trevlig och välkomnande lokal för alla!

För kalas, fester eller TV/film-kväll

Vi vill påminna er om att den person som bokar måste vara över 18 år och ha giltig hemförsäkring. Hyran är 65kr/timme. Bokning minst 2 timmar, lokalen/golvet måste städas efter användning. 

Utrustning i Tunan:

 • TV 58 tum.
 • Stereo/hemmabioanläggning med BluRay/DVD-spelare.
 • Karaoke utrustning
 • Projektor för filmvisning, presentationer mm.
  (Om ni vill använda filmprojektorn så måste det meddelas minst 1 vecka innan så vi kan montera upp den.)
 • Wifi i hela lokalen.
 • Internetuppkoppling 100/100 Mbit/s ger möjlighet till sk. LAN-kvällar. (1000/1000 från och med April 2024)
 
 • Köket innehåller:
 • Kombinerat kylskåp med frys
 • Diskmaskin
 • Kaffebryggare (automatisk)
 • Porslin för 50 personer.
 • Bestick 
 • Koppar och glas 
 • Skålar och serveringsporslin  
 • Spis & Ugn
 • Några kastruller 

Kaffebryggaren är automatisk

Kaffebryggaren är själv påfyllande av vatten, så fyll inte på vatten själv.

Vi vill också påminna om att det får vara max 50 personer i lokalen samtidigt. Vi hoppas att ni kommer att ha en fantastisk kväll hos oss och att ni får mycket glädje av vår lokal.

Innan du släcker lamporna

Det är viktigt att du säkerställer att du har tömt diskmaskinen och diskat använt porslin, glas och bestick innan du lämnar tillbaka nyckeln till Tuna. Se även till att kyl/frys är tomt och att alla sopor har slängts. Var noga med att ta bort tejp och annat som kan ha använts för att fästa dukar på borden. Det är även viktigt att du städar lokalen, köket och toaletterna ordentligt efter dig, dammsuger och torkar golven samt torkar rent borden. Glöm inte att även städa utanför lokalen vid entrén, såsom att ta hand om fimpar. Kom ihåg att alltid släcka alla lampor i lokalen när du är klar. Nyckeln ska återlämnas senast vid sluttiden av din bokning. Alla bord och stolar ska placeras tillbaka i förrådet efter uthyrningen. 

SBC tar över förvalttningen från 2023-01-01

Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKMAN

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.